Het conformiteitsattest als waarborg

SITUERING :

Oud worden in de eigen woning is een wens van zeer veel ouderen.

Op zichzelf is het dan ook  een verheugende vaststelling dat bij de 60plussers meer dan 80 % van de Vlaamse gezinnen eigenaar is van de woning waarin ze leven en dat ze daardoor minder gevoelig zijn voor het armoederisico.

Anderzijds moet echter ook vastgesteld worden dat deze woningen vaak een lagere woonkwaliteit te hebben omdat de woningen verouderd zijn, niet voldoende aangepast zijn aan veranderende behoeften van senioren en soms ontbreekt het doodgewoon aan essentieel basiscomfort. Diverse factoren spelen hierbij een rol maar het niet of onvoldoende beschikken over de nodige financiële middelen om aanpassingswerken uit te voeren, is hierbij zeker een doorslaggevend element.

Daarnaast zijn er ook de talloze ouderen die niet aan eigenaarschap zijn toegekomen en dus gedwongen geweest zijn een beroep te doen op de huurmarkt. Zij zijn meer kwetsbaar en worden sneller geconfronteerd met het armoederisico. En het ligt dan ook voor de hand dat het bij hen zeker niet beter gesteld is met de woonkwaliteit. Men zou er kunnen van uitgaan dat ze wel beschermd worden door de vigerende reglementering die de eigenaars-verhuurders ertoe  aanzet om in te staan voor een “verhuurbare” woning. In de praktijk blijkt evenwel dat dikwijls het basiscomfort toch ontbreekt en dat ouderen-huurders, uit schrik hun huurwoning te verliezen, de situatie niet durven aankaarten, laat staan aanvechten.

 

 HET ADVIES :

 

Momenteel geeft de Vlaamse Wooncode enkel de mogelijkheid aan eigenaars-verhuurders om op gemeentelijk vlak te laten checken of de verhuurde woning wel beantwoordt aan de minimale woonvereisten. Het zou een goede zaak zijn mochten ook de huurders de mogelijkheid hebben dergelijk conformiteitsattest te bekomen.

Maar minstens zouden de eigenaars-verhuurders moeten gesensibiliseerd worden om zo’n attest aan te vragen en voor te leggen, niet alleen bij nieuwe  verhuur maar ook desgevallend bij in het verleden aangegane huurovereen­komsten.

Voor de bonafide verhuurders is dergelijk conformiteitsattest immers niet minder dan een betrouwbaarheidswaarborg. 

 

DE SENIORENRAAD VRAAGT AAN  DE STEDELIJKE OVERHEID OM EIGENAARS AAN TE MOEDIGEN OM HET LOKAAL CONFORMITEITSATTEST AAN TE WENDEN ALS  BETROUWBAARHEIDSWAARBORG.