2017 / 2 : Investeer in de kracht van de ouderenverenigingen

SITUERING VAN HET ADVIES

 

In het kader van de vergrijzing van onze samenleving wordt algemeen aangenomen dat het stimuleren van actief ouder worden een essentiële doelstelling is op verschillende beleidsdomeinen.

Aldus omvat actief ouder worden het zo lang als mogelijk kunnen participeren aan het sociaal-culturele leven.

De ouderenverenigingen leveren een niet te onderschatten bijdrage tot het actief ouder worden van een groeiende groep oudere Vlamingen.

Voor veel ouderen is immers de nabijheid van een sociaal-culturele vereniging bijzonder belangrijk: van daaruit kunnen ze elkaar ontmoeten, deelnemen aan educatieve activiteiten die inspelen op hun vormingsbehoeften, actief participeren aan of genieten van een laagdrempelig cultureel aanbod en zich maatschappelijk engageren. Voor een deel van de ouderen is het gevaar van vereenzaming niet denkbeeldig en daar kunnen ouderenverenigingen een sociaal en gemeenschapsvormend vangnet vormen.

De ouderen vormen een specifieke doelgroep, gekenmerkt door diverse elementen eigen aan deze levensfase die een eigen benadering vergen. De voorbije jaren hebben de ouderenverenigingen zich  met de nodige creativiteit voortdurend aangepast aan de veranderende samenleving en de plaats van de ouderen daarin.

Op lokaal vlak hebben de ouderenverenigingen het evenwel niet gemakkelijk. Zij worden bij het organiseren van hun activiteiten niet alleen geconfronteerd met steeds meer reglementaire en administratieve rompslomp maar hoofdzakelijk ook met de nood aan betaalbare infrastructuur en met steeds zwaarder wordende uitgaven om een kwaliteitsvol en betaalbaar activiteitenprogramma vast te leggen.

Deze negatieve logistieke en financiële componenten leiden ertoe dat de deelname van inkomenszwakke ouderen steeds meer in het gedrang komt. Dat is bijzonder spijtig want het is juist deze groep die sterk behoefte heeft aan sociale contacten met leeftijdsgenoten.

En specifiek voor wat Oudenaarde betreft : hieraan tegemoetkomen door kostprijsverlagend te werken door de ouderenverenigingen systematisch in te schakelen binnen de mogelijkheden van de in onze stad bestaande OKpas is veelal geen haalbare kaart gezien de beperkingen van het desbetreffend stedelijk reglement.

 

HET ADVIES

 

DE SENIORENRAAD VRAAGT AAN  DE GEMEENTERAAD OM BIJ HET VASTLEGGEN VAN DE BEGROTING 2018

HET JAARLIJKS BEDRAG VAN DE TOELAGE AAN OUDERENVERENIGINGEN,

DAT NU SEDERT VELE JAREN SLECHTS 5000 EURO BEDRAAGT, OP TE VOEREN NAAR 10.000 EURO

EN TEGELIJKERTIJD HET REGLEMENT INZAKE DE AANWENDING VAN DE OK-PAS TE ACTUALISEREN

 

 

ANTWOORD VAN HET STADSBESTUUR