Subsidiereglement

Artikel 1: Grondslag

Binnen het kader van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de begroting en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement voorziet het stadsbestuur van Oudenaarde subsidies voor Bonden van Gepensioneerden in Oudenaarde. Deze subsidies zijn ter ondersteuning van de werking van de seniorenbonden.

Dit subsidiereglement regelt de toekenning van twee soorten van subsidies, als volgt gemotiveerd:

 • De BASISSUBSIDIE geldt als een erkenning door het stadsbestuur voor elke vereniging van gepensioneerden die actief is in Oudenaarde;
 • De WERKINGSSUBSIDIE wordt uitgevoerd via een puntensysteem en huldigt het principe: wie werkt, wordt beloond.

Artikel 2: Beperkingen

De toekenning van deze subsidies gebeurt slechts binnen de perken van de daartoe door de Gemeenteraad goedgekeurde kredieten.

Artikel 3 Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

Enkel op basis van artikel 4 erkende seniorenverenigingen komen in aanmerking voor een subsidie.

Artikel 4: De erkenning

4.1. Algemeen

Alvorens aanspraak te kunnen maken op subsidiëring, moet een vereniging erkend worden als seniorenvereniging door het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de seniorenraad.

4.2. Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te worden moet de vereniging ten minste 12 maanden actief zijn als seniorenvereniging en dit volgens onderstaande voorwaarden:

 • zich hoofdzakelijk richten naar de Oudenaardse bevolking;
 • zich richten naar 55-plussers die niet professioneel actief zijn;
 • de zetel of het secretariaat in Oudenaarde hebben;
 • een regelmatige werking (minimum 6 activiteiten per jaar) uitbouwen door het organiseren van groepsgerichte activiteiten;
 • de controle van de stad over de gegevens vermeld in de aanvraag aanvaarden;
 • geen commerciële, handels- of winstdoeleinden nastreven;
 • geen subsidie via een ander stadsreglement ontvangen;
 • deel uitmaken en regelmatig bijwonen van de vergaderingen van de stedelijke seniorenraad (enkel aanwezigheden op de Algemene Vergadering komen in aanmerking).

4.3. Duur van de erkenning

De erkenning blijft gelden zolang de vereniging voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en jaarlijks een werkingsverslag indient.

4.4. Einde van de erkenning

Indien de vereniging opzettelijk foutieve informatie doorgeeft, komt er een einde aan de erkenning als seniorenvereniging.

Wanneer de erkenning ten einde loopt, zal de vereniging hiervan schriftelijk in kennis gesteld worden door het stadsbestuur.

Artikel 5: De basissubsidie

De erkende seniorenverenigingen, zoals vermeld in artikel 4, hebben recht op de basissubsidie.

De basissubsidie kan verkregen worden vanaf het jaar van de erkenning. Een werkjaar beslaat de periode tussen 1 januari en 31 december.

Het totaal van de basissubsidie bedraagt 40% van het totale subsidiebedrag, bedoeld in artikel 2. Deze subsidie omvat alle activiteiten inzake bestuurswerking (zoals bestuursvergaderingen, bijscholing bestuursleden,…), huur lokalen, verzekering, ledenblad, website, e.d.

Het bedrag van de basissubsidie per vereniging wordt als volgt berekend: het totaal aan basissubsidie vastgelegd door de gemeenteraad gedeeld door het aantal erkende verenigingen.

Artikel 6: De werkingssubsidie

De werkingssubsidie moet ieder jaar apart aangevraagd worden.

Het totaal van de werkingssubsidie bedraagt 60% van het totale subsidiebedrag, bedoeld in artikel 2.

Deze toelage wordt via een puntensysteem verdeeld onder de aanvragende verenigingen op basis van de aangetoonde werking.

6.1. Het puntensysteem

De werkingssubsidie die iedere seniorenwerking ontvangt, is afhankelijk van het totaal aantal behaalde punten door de vereniging.

De waarde van een punt wordt berekend door het totale bedrag van de werkingstoelage te delen door het aantal behaalde punten van alle verenigingen samen.

De werkingssubsidie die een seniorenvereniging krijgt wordt als volgt berekend: het aantal punten dat de vereniging behaalde vermenigvuldigd met de waarde van 1 punt.

De subsidies worden toegekend voor het voorbije kalenderjaar dat tevens een werkjaar beslaat, nl. van 1 januari tot 31 december.

6.2. Activiteiten die punten opleveren voor de werkingssubsidie

Een seniorenvereniging kan volgende puntenscores behalen door de organisatie van:

 

 

ACTIVITEIT

PUNTEN per activiteit

1

Zelf georganiseerde educatieve of culturele activiteiten (1)

40

2

Deelname aan activiteiten georganiseerd door derden (2)

5

3

Zelf georganiseerde sport- of bewegingsactiviteiten (1)

10

4

Ontspannings- en creatieve activiteiten (1)

5

5

Feestelijke activiteiten (3)

10

Als het gaat om meerdaagse activiteiten die vallen onder punt 1, worden de punten per dag toegekend met een maximum van 160 punten.

 

(1) minimum 15 personen

(2) minimum 10 personen

(3) minimum 50 personen

6.3. Bijkomende bepalingen m.b.t. de toepassing van het puntensysteem

Indien meerdere activiteiten van eenzelfde vereniging op dezelfde dag doorgaan, dan wordt slechts die activiteit met het hoogste aantal punten in aanmerking genomen.

6.4. Samenwerking

Bij duidelijk aanwijsbare samenwerking met andere seniorenverenigingen, krijgen de verscheidene organiserende partijen punten. De eigen inbreng van de organisatoren moet echter duidelijk aangetoond worden, zoniet krijgt slechts 1 aanvrager punten, of bij onderling akkoord elk een evenredig deel.

Artikel 7: Behandelende dienst en aanvraagprocedure

De sociale dienst van de stad Oudenaarde behandelt de aanvraagdossiers.

Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren voor erkenning en werkingssubsidies kunnen bekomen worden op de sociale dienst.

Alle aanvragen dienen uiterlijk op 31 maart de sociale dienst te bereiken. Te laat ingediende aanvragen komen niet meer in aanmerking.

Om een positieve beoordeling te krijgen, moet het betreffende aanvraagformulier zo volledig mogelijk ingevuld worden. Bij het aanvraagformulier voor de subsidie moeten verder nog de volgende stukken gevoegd worden:

 • Voor de basissubsidie: bewijzen dat de vereniging voldoet aan de erkenningsvoorwaarden van artikel 4
 • Voor de werkingssubsidie: een overzicht van de georganiseerde activiteiten van het voorbije werkjaar;

Elke activiteit die genoteerd wordt op het aanvraagformulier moet gestaafd worden aan de hand van affiches, uitnodigingen, verslagen, persmap, artikels, … .

In de 1ste kolom op het aanvraagformulier wordt per activiteit het nummer van de bijhorende stavingsdocumenten ingevuld.

Artikel 8: Beoordeling en beslissing

Het Dagelijks Bestuur van de Seniorenraad geeft advies aan het College van Burgemeester en Schepenen dat uiteindelijk beslist over de uitbetaling van de 2 soorten van subsidies.

Leden van het Dagelijks Bestuur worden gewraakt bij de beoordeling van het dossier van de vereniging die zij vertegenwoordigen.

Artikel 9: De uitbetaling

De uitbetaling van de subsidies gebeurt jaarlijks in de maand juni door storting van het toegekende bedrag op het rekeningnummer van de seniorenvereniging.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

Wanneer er gegevens van een vereniging wijzigen zoals adres, rekeningnummer, bestuur, … of wanneer de vereniging ophoudt te bestaan, moet het College van Burgemeester en Schepenen hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht worden.

Artikel 11: De inwerkingtreding

Dit gewijzigde reglement treedt in werking met ingang van de goedkeuring door de Gemeenteraad van 05/11/2012.