Een volwaardige en veilige stedelijke fietsring

SITUERING VAN HET ADVIES

Vanuit de seniorenraad werd begin 2013 een werkgroep Mobiliteit opgestart om de mobiliteitsproblematiek in een ruime context te onderzoeken en mogelijke oplossingen voor verbetering aan te reiken.

Deze werkgroep heeft aan het dagelijks bestuur en aan de algemene vergadering intussen reeds niet minder dan 6 ontwerpadviezen gesuggereerd, die telkens na een unanieme goedkeuring overgemaakt werden aan het stadsbestuur[1].

Het was verheugend te kunnen vaststellen dat het stadsbestuur openstond voor mogelijk oplossingen voor de aangekaarte problemen en suggesties.

Het is vanuit een opbouwende ingesteldheid dat de seniorenraad opnieuw aandacht vraagt voor een onderdeel van een geslaagd mobiliteitsbeleid.

HET ADVIES

Om diverse redenen – en de seniorenraad is het daar mee eens – wordt vanuit de verschillende beleidsniveaus geprobeerd om het autogebruik en –verkeer terug te dringen. Daarbij is het de bedoeling om meer ruimte te creëren voor het openbaar vervoer. De seniorenraad merkt hierbij terloops op dat recente maatregelen o.m vanuit De Lijn, riskeren een averechts effect te hebben.

Een belangrijk onderdeel in de ontmoediging van het autoverkeer is daar waar mogelijk het fietsgebruik te stimuleren en te ondersteunen. Dit is belangrijk zowel voor het woon-werkverkeer als voor de schoolgaande jeugd en het recreatief fietsen, waar onze ouderen een aparte plaats innemen.

Oudenaarde heeft op dat vlak reeds prijzenswaardige inspanningen geleverd maar de seniorenraad heeft toch moeten vaststellen dat een en ander bijzonder aandacht verdient. Er werd in Oudenaarde een fietsring uitgebouwd rond het centrum met gemakkelijke toegankelijkheid voor zowel scholen als openbare instellingen en sportinfrastructuur. Spijtig genoeg is die ring op 2 plaatsen nog niet doorgetrokken, nl aan het zwembad en aan het ziekenhuis. Wat dit laatste stuk betreft ziet de seniorenraad toch een problematische aanpak. Het ligt weliswaar voor de hand dat het ziekenhuis moet kunnen rekenen op een aantal parkeerplaatsen maar dit mag niet ten koste gaan van een even noodzakelijke en veilige doorstroming van het fietsverkeer op dit stuk.

 

[1] Advies 2013/1 De Lijn

  Advies 2013/ 2 Taxi-abonnement

  Advies  2013/3 Een mobiliteitsdag

  Advies 2013/4 NMBS

  Advies 2013/9 Fietsenstallingen

  Advies 2014/6 De Lijn

De seniorenraad vraagt aan het stadsbestuur om de stedelijke fietsring volledig te ontsluiten en een vlot en veilig gebruik ervan te verzekeren.