Een represennsatieve woonraad is een meerwaarde

SITUERING VAN HET ADVIES

De Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 heeft aan de gemeenten een spilfunctie toegekend in het lokale woonbeleid. Met de invoering van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid werd door de hogere overheid ook de decretaal verankerde regisseursrol aan de steden en gemeenten toebedeeld.

Elk lokaal bestuur beschikt nu over de autonomie om zelf beleidskeuzes te maken die een oplossing bieden aan de problemen op de lokale woonmarkt of die inspelen op de lokale opportuniteiten.

De stad beschikt dus over de vrijheid en de verantwoordelijkheid om een eigen woonbeleid op maat te ontwikkelen en te realiseren.

 

HET ADVIES

1. Uit het BBC 2014-2019 blijkt dat Oudenaarde zich wil profileren als ” een aangename stad om in te wonen, te leven en te werken, waarbij toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit de sleutelelementen zijn”.

In de initiale versie van het BBC was zelfs de aanwerving van een huisvestings­ambtenaar voorzien om het woonbeleid te ondersteunen (maar in de definitieve versie is deze functie blijkbaar van tafel gevallen).

2. De seniorenraad kan zich vinden in de beleidsdoelstellingen maar wijst er toch op dat een eigen stedelijk beleid niet alleen moet kunnen inspelen op de plaatselijke behoeften maar ook een breed maatschappelijk draagvlak moet hebben.

3. Zonder afbreuk te willen doen aan bestaande overlegstructuren op het vlak van het woonbeleid ziet de seniorenraad ruimte voor een adviesraad waar de inspraak van de bewoners een stem kan krijgen en vraagt derhalve aan de stedelijke overheid om over te gaan tot het opstarten van een woonraad.

4. Aangezien ingevolge de verder schrijdende vergrijzing de groep van de oudere bevolking steeds toeneemt en de individuele en collectieve woonbehoeften voor deze groep heel specifieke kenmerken vertoont, zou het voor de hand liggend zijn om de seniorenraad vertegenwoordigd te zien in een stedelijke woonraad.