De lijn kan nog iets meer

SITUERING VAN HET ADVIES

De in 2012 doorgevoerde wijzigingen aan het BELBUS-gebruik hadden voor gevolg dat een aantal ouderen, die regelmatig deelnemen aan de activiteiten van De Vesting, bij het einde ervan rond 16u-16u30 problemen hadden met een aansluitende BELBUS. Anderzijds toonde de enquête naar de eenzaamheid bij de alleenstaande 80plussers in de buitengemeenten aan dat er toch nood is aan betere verplaatsingsmogelijkheden naar het centrum van de stad.

Vanuit de seniorenraad werd een werkgroep Mobiliteit opgestart om deze problematiek in een ruime context te onderzoeken en mogelijke oplossingen aan te reiken.

De werkgroep heeft aan het dagelijks bestuur en aan de algemene vergadering 4 ontwerpadviezen gesuggereerd en op 13 juni 2013 werden deze goedgekeurd om voor te leggen aan het stadsbestuur.

Een eerste advies slaat op de mogelijkheden voor De Lijn om De Meerspoort en De Vesting nog meer bereikbaar te maken.

HET ADVIES

Uit contacten met verantwoordelijken van De Lijn is gebleken dat het misschien wel mogelijk is om op bepaalde ogenblikken van de dag een vaste lijnbus die vanuit de Minderbroederstraat naar het centrum rijdt een kleine omweg te laten maken langs De Meerspoort/De Vesting om daar gebruikers te laten opstappen die zich richting Markt of station willen begeven. Die mogelijkheid zou blijkbaar enkel kunnen wanneer er in de lopende tijdsschema’s ruimte is binnen een eventuele wachttijd.

De verantwoordelijken van De Lijn zouden bereid zijn om deze mogelijkheid verder te onderzoeken indien daartoe vanuit de stedelijke overheid een formele vraag komt.

De seniorenraad vraagt derhalve aan het College van Burgemeester en Schepenen om contact te nemen met De LIJN om een beperkte uitbreiding van de dienstverlening te onderzoeken