De meerwaarde van een stedelijke mobiliteitsraad

SITUERING VAN HET ADVIES

De seniorenraad heeft sedert begin 2013 bijzonder veel aandacht besteed aan de mobiliteitsproblemen in Oudenaarde. In niet minder dan 12 adviezen werd hiervoor aandacht gevraagd. Onze stedelijke overheid heeft een luisterend oor gehad maar is slechts in beperkte mate kunnen ingaan op de geuite bekommernissen.

Inzake betrokkenheid staat de seniorenraad uiteraard niet alleen. En we stellen vast dat naast de structurele inspraak vanuit de diverse adviesraden momenteel andere vormen van betrokkenheid uitgeprobeerd worden door onze overheid en de recente consultatie met betrekking tot het parkeerbeleid is daar een voorbeeld van.

De bereidheid om af en toe een infomoment in te lassen om de stem van de individuele burger te aanhoren is op zichzelf waardevol maar een breed draagvlak moet toch komen van de representatieve actoren.

En alhoewel de bestaande adviesraden ongetwijfeld, maar dan elk vanuit hun eigen werkingsdomein, hun actieve rol spelen, rijst de vraag of de oprichting van een mobiliteitsraad niet zou kunnen bijdragen tot een betere binding tussen overheid en bevolking voor alle thema’s die verband houden met het mobiliteitsbeleid.

We zien een mobiliteitsraad als een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. De mobiliteitsraad zou een adviserende en ondersteunende functie hebben met betrekking tot mobiliteit en verkeer en vormt een intermedium tussen het gemeentebestuur en de bevolking.

De raad zou – uiteraard zonder bindend te zijn voor het gemeentebestuur, adviezen kunnen verstrekken op eigen initiatief over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er mobiliteitsbelangen in het geding zijn of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de schepen bevoegd voor mobiliteit.

De mobiliteitsraad zou initiatieven kunnen nemen op het vlak van de vijf basisdoelstellingen van een duurzaam mobiliteitsbeleid (bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, milieu).

De inrichting van wegen, straten en pleinen kan er besproken worden alsmede het parkeerbeleid.

Daarnaast zou de raad het recht hebben om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan hij vindt dat er mobiliteitsbelangen in het geding zijn advies uit te brengen aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en schepenen.

Een mobiliteitsraad is pas een volwaardige gesprekspartner wanneer bij de samenstelling ervan alle lokale actoren aan bod kunnen komen en daarbij lijkt het ons zeker aangewezen om de seniorenraad erbij te betrekken. Ouderen verdienen immers op het vlak van mobiliteit bijzondere aandacht te krijgen.

 

HET ADVIES 

 

DE SENIORENRAAD VRAAGT AAN  DE STEDELIJKE OVERHEID

OVER TE GAAN TOT DE OPRICHTING VAN EEN MOBILITEITSRAAD

WAAR ALLE LOKALE ACTOREN BIJ BETROKKEN WORDEN.