Autodelen een te grijpen kans

SITUERING VAN HET ADVIES

Vanuit de seniorenraad werd begin 2013 een werkgroep Mobiliteit opgestart om de mobiliteitsproblematiek in een ruime context te onderzoeken en mogelijke oplossingen voor verbetering aan te reiken.

Deze werkgroep heeft aan het dagelijks bestuur en aan de algemene vergadering intussen reeds niet minder dan 9 ontwerpadviezen gesuggereerd, die telkens na een unanieme goedkeuring overgemaakt werden aan het stadsbestuur[1].

Het was verheugend te kunnen vaststellen dat het stadsbestuur openstond voor mogelijk oplossingen voor de aangekaarte problemen en suggesties.

Het is vanuit een opbouwende ingesteldheid dat de seniorenraad opnieuw aandacht vraagt voor een ander onderdeel van een geslaagd mobiliteitsbeleid.

HET ADVIES

1. Een sluitend mobiliteitsbeleid is slechts haalbaar wanneer een evenwicht wordt gevonden tussen alle componenten en wanneer alle bevolkingsgroepen, elk met hun specifieke verzuchtingen, aan hun trekken komen.

Uitgaande van de doelgroep van de ouderen is er zowel  nood aan aangepaste vervoersmodaliteiten voor hen die niet meer zelf voor hun verplaatsingen kunnen instaan als voor diegenen die ingevolge de vergrijzing minder behoefte hebben aan eigen gemotoriseerd vervoer.

Wat deze laatste groep betreft zou het kunnen een beroep doen op autodelen een financieel interessant aanbod kunnen zijn. Bij autodelen maken meerdere personen om beurten gebruik van één of meerdere (gezamenlijke) wagens. Het principe is: ik gebruik een auto wanneer ik hem nodig heb, voor de rest van de tijd kan iemand anders hem gebruiken.

Het gebruik van een auto wordt losgekoppeld van het bezit ervan.

 

Autodelen gaat uit van het standpunt dat een auto een bijzonder nuttig en praktisch vervoermiddel is, dat doordacht, efficiënt en selectief gebruikt moet worden. Een auto is immers niet voor elke verplaatsing het meest geschikte vervoermiddel.

 

Autodelen kan uiteraard interessant zijn – en dit nog los van de terechte argumentatie rond de positieve milieueffecten - voor alle bevolkingsgroepen maar de seniorenraad ziet hierin ook een aan te prijzen oplossing voor die ouderen, die op zoek zijn naar een mooie combinatie van een sterk verminderd gebruik van het autovervoer met toch nog willen  “zelf rijden”

2. Vertrekkend vanuit de idee dat het aangewezen is bestaande goederen en middelen beter te gebruiken, is binnen de vzw Taxistop sedert enkele jaren  - en dit in samenwerking met o.m. De Lijn – een degelijk functionerend CAMBIO-systeem opgezet. Mits betaling van een kilometervergoeding en een bescheiden maandelijkse bijdrage zijn er geen vaste kosten. Men stapt in en men rijdt …

Oorspronkelijk was het CAMBIO-autodelen enkel mogelijk in de grote steden maar de jongste tijd maken we ook in middelgrote en zelfs kleinere steden en gemeenten een opstart mee. Het CAMBIO-autodelen kan er evenwel pas als het initiatief uitgaat van de lokale overheid. 

3. Naast het gestructureerd en collectief georganiseerd CAMBIO stelsel is autodelen ook mogelijke binnen particuliere initiatieven. Men spreekt van particulier autodelen als de deelauto eigendom is van en wordt beheerd door  particuliere personen. Individuen nemen het initiatief om een autodeelgroep op te starten en sluiten onderling contracten af.

Particulier autodelen wordt gedefinieerd als een groep huishoudens die op systematische basis een gemeenschappelijke auto gebruiken. Het gaat dus niet om mensen die af en toe eens een auto lenen van iemand, maar om een vast systeem dat een alternatief biedt voor individueel autobezit.

Particulier autodelen is dus vooral geschikt op plaatsen waar geen kant-en-klare systemen van autodeelorganisaties worden aangeboden.

In de praktijk vraagt het wel duidelijke en sluitende afspraken. Opstartende autodeelgroepen hebben nood aan ondersteuning en begeleiding en kunnen die vinden bij een non-profitorganisatie zoals Autopia.

4. In aanvulling bij het voorgaande en rekening houdend met de recent aan de gemeenten gerichte oproep van de directeur-generaal van De LIJN om creatieve oplossingen uit te werken voor een vlot en klantvriendelijk mobiliteitsgebeuren, zou dienen nagegaan te worden in welke mate het stedelijk wagenpark buiten de werkuren tegen kostprijs kan ter beschikking gesteld worden van de inwoners.

De seniorenraad verwijst hiervoor naar het project dat sedert enige tijd in Deinze loopt.

 

 

[1] Advies 2013/1 De Lijn

  Advies 2013/ 2 Taxi-abonnement

  Advies  2013/3 Een mobiliteitsdag

  Advies 2013/4 NMBS

  Advies 2013/9 Fietsenstallingen

  Advies 2014/6 De Lijn

  Advies 2015/1 De fietsring

  Advies 2015/2 De shuttle

  Advies 2015/3 De Lijn

 

1. De seniorenraad vraagt aan het stadsbestuur om te onderzoeken of in het kader van een breed mobiliteitsbeleid, een samenwerking met de vzw Taxistop in Oudenaarde kan leiden tot het opzetten van een CAMBIO-stelsel van autodelen.

2. Indien na een ernstig onderzoek blijkt dat dit geen haalbare kaart zou zijn kan het stadsbestuur in elk geval ondersteuning kunnen verlenen voor een sterke promotionele campagne ten voordele van particuliere afspraken voor een systeem van autodelen

3. In aanvulling met de voorgaande suggesties is het aangewezen te onderzoeken in welke mate het wagenpark van de stad en het OCMW ter beschikking kan gesteld worden van de inwoners.

4. Een project Autodelen kan slechts lukken indien het gedragen en gepromoot wordt door het brede middenveld. Samen met andere betrokken stakeholders wil de seniorenraad daaraan van meetaf aan een participatieve medewerking verlenen. 

 

ANTWOORD VAN HET STADSBESTUUR :