We rekenen op de lijn

SITUERING VAN HET ADVIES

De in 2012 doorgevoerde wijzigingen aan het BELBUS-gebruik hadden voor gevolg dat een aantal ouderen, die regelmatig deelnemen aan de activiteiten van De Vesting, bij het einde ervan rond 16u-16u30 problemen hadden met een aansluitende BELBUS. Anderzijds toonde een enquête naar de eenzaamheid bij de alleenstaande ouderen in de buitengemeenten aan dat er toch grote nood is aan betere verplaatsingsmogelijkheden zowel naar het centrum van de stad als naar het WZC De Meerspoort en het Lokaal Dienstencentrum De Vesting.

Op 13 juni 2013 werden in de Seniorenraad 4 adviezen goedgekeurd rond een verbetering van de mobiliteit. Ze werden voorgelegd aan het stadsbestuur.

Het advies 2013/1 sloeg op de mogelijkheden voor De Lijn om De Meerspoort en De Vesting nog meer bereikbaar te maken.

De tussenkomst van het stadsbestuur bij De Lijn leverde evenwel geen resultaat op.

De Seniorenraad vindt het opportuun om nogmaals aan te dringen, des te meer omdat de inplanting van het Sociaal Huis met de daarbij aanleunende partners de vraag naar bereikbaarheid nog meer acuut maakt. 

  

HET ADVIES

De Seniorenraad gaat ervan uit dat het toch wel mogelijk moet zijn is om op bepaalde ogenblikken van de dag een vaste lijnbus die vanuit de Minderbroederstraat naar het centrum rijdt een kleine omweg te laten maken langs De Meerspoort/De Vesting om daar gebruikers te laten opstappen die zich richting Markt of station willen begeven. Uiteraard speelt dit ook in de omgekeerde richting.

Die mogelijkheid zou zeker geen probleem mogen zijn wanneer er in de vigerende tijdsschema’s van de bussen ruimte is binnen een voorziene wachttijd.

De Seniorenraad vraagt derhalve aan het College van Burgemeester en Schepenen, en meer in het bijzonder aan de Schepen voor mobiliteit, om contact op te nemen met de verantwoordelijken van De LIJN om een beperkte uitbreiding van de dienstverlening mogelijk te maken.