De meerwaarde van een huisvestingsambtenaar

SITUERING VAN HET ADVIES

Na voorbereiding ervan in de werkgroep Ouderen en Wonen werd in advies 2014/3 van 3 april 2014 aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgesteld om een lokale Woonraad op te richten. In antwoord op een ietwat ontwijkend antwoord van 20 april 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van de seniorenraad  in een brief van 6 mei 2014 nog eens toegelicht waarom dergelijke Woonraad een meerwaarde kan betekenen.

Met een brief van 12 mei 2014 heeft de stedelijke overheid een overzicht gegeven van de bestaande waaier van overlegmogelijkheden waarbij de plaatselijke bevolking hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks langs de diverse adviesraden om daadwerkelijk kan participeren in het streven naar een betere woon- en leefkwaliteit binnen onze stad. In dat kader zou het in het leven roepen van een Woonraad momenteel niet aan de orde zijn. 

 

HET ADVIES

1. De Seniorenraad apprecieert de snelheid waarmee de stedelijke overheid heeft gereageerd zowel op het advies 2014/3 van 3 april 2014 als op de toelichtende brief van 20 april 2014.

2. De Seniorenraad wenst de mogelijkheid van de oprichting van een lokale Woonraad open te houden maar geeft graag toe dat de momenteel bestaande inspraak- en participatiekanalen reeds ruim de gelegenheid bieden aan de plaatselijke bevolking om in te spelen op de door de Stad geplande initiatieven.

3. In het advies 2014/3 van 3 april 2014 heeft de Seniorenraad ook verwezen naar de initiale versie van het BBC 2014-2019 waarin de aanwerving van een huisvestingsambtenaar was voorzien. Spijtig genoeg is dit engagement in het definitief BBC weggevallen.

De Seniorenraad wil bij het stadsbestuur aandringen om in 2015 toch werk te maken van de aanwerving van een huisvestingsambtenaar.

4. Deze huisvestingsambtenaar zou een heel belangrijke opdracht kunnen hebben. Hij zou het verlengstuk van het beleid op lokaal vlak moeten zijn. Zo kan hij meewerken aan het ontwikkelen van een beleidsvisie die leidt tot een samenhangend woonbeleidsplan. Hij zou de mensen kunnen informeren over de huisvestingspremies, de verschillende soorten leningen, de mogelijkheid om een sociale woning te kopen of te huren, kortom alle mogelijke nuttige informatie over huisvesting verstrekken. Niet alleen het verstrekken van informatie maar een daadwerkelijke begeleiding bij diverse aanvragen zou binnen de functieomschrijving moeten vallen. Ook het doorgeven van technische gegevens, zoals hoe het best isoleren of uitleg over de financiële haalbaarheid van de (ver)bouw- of renovatieplannen  moet tot de mogelijkheid behoren. Als het gaat om saneringswerken kan de huisvestingsambtenaar vaststellen of de operatie verantwoord is.

Een waardevol woonbeleid moet erop gericht de huisvestingssteun op een meer selectieve manier ten goede te laten komen van kansengroepen, waarbij  ervoor moet worden gezorgd dat de mensen goed geïnformeerd zijn zodat de steun effec­tief bij deze doelgroepen terecht komt. Het zijn immers juist de lage inko­mens, de  mensen met een beperking en de ouderen die moeilijker toegang hebben tot informatie.

Met behulp van de huisvestingsambtenaar kan ook een inventaris van het woningpatrimonium  worden opgemaakt, waarbij alle aspecten van de huisvesting aan bod kunnen komen : leegstand, verkrotting, bouwrijpe percelen, behoeften aan sociale huisvesting. Vermits de plaatselijke huisvestingsambtenaar zich dicht bij de concrete situatie bevindt, kan hij de toestand beter inschatten, eventueel in samenwerking met andere ambtenaren en de wijkagenten. Met de hulp van die gedetailleerde inventaris kan dan een nog meer verantwoord huisvestingsbeleid worden gevoerd.