Geen staande ovatie voor het meerjarenbeleidsplan

SITURERING VAN HET ADVIES

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 voorziet in artikel 146 het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. Dit meerjarenplan werd een verplichting vanaf deze legislatuur. Artikel 146 van het OCMW decreet van 19 december 2008 voorziet hetzelfde voor de OCMW’s

Voor het eerst zijn het stadsbestuur en het OCMW van Oudenaarde dus verplicht zijn om tegen eind 2013 een beleidsnota voor te leggen in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

Artikel 199 van het Gemeentedecreet en artikel 205 van het OCMW-decreet voorzien de consultatie van de bevolking m.b.t. tot de beleidsplanning. Daar waar lokale adviesorganen bestaan is het vanzelfsprekend dat deze daarbij moeten betrokken worden.

In het advies 2013/5 van 13 juni 2013 heeft de seniorenraad duidelijk de wens uitgesproken om te gepasten tijde vanwege het stadsbestuur en vanwege het OCMW de vraag te krijgen een advies uit te brengen over de inhoud van het meerjarenbeleidsplan 2014-2019.

In het advies 2013/6 van 26 september 2013 heeft de seniorenraad een beoordeling gemaakt van de eerste versie van de meerjarenplanning.

Op 14 november 2013 werd door het stadsbestuur het definitieve ontwerp ter advisering overgemaakt. Het advies wordt verwacht tegen 25 november 2013.

 

HET ADVIES

1. Een volwaardige inspraakprocedure – zeker aangaande een zo belangrijk document als het meerjarenbeleidsplan – vraagt een aanvaardbare termijn om een uitgebalanceerd advies uit te werken. Die redelijke termijn werd de stedelijke adviesraden niet gegund. Een gemiste kans om Oudenaarde te promoten als toonaangevend inzake “ inspraak van de burger” !

2. Zoals reeds aangegeven in het advies 2013/6 wenst de seniorenraad als algemene kritische noot op te merken dat sommige acties meer concreet zouden kunnen geformuleerd worden en daarbij aansluitend zijn we van oordeel dat de strategische nota nog aan kracht zou winnen wanneer er, daar waar mogelijk, ook indicatoren voor de resultaatsmeting zouden opgenomen worden.

3. De seniorenraad is ontgoocheld te moeten vaststellen dat er in de strategische nota geen plaats was voor een samenhangend en homogeen seniorenbeleid, daar waar dit voor andere domeinen (jeugd, sport en cultuur) wel is gebeurd

Illustratief is de vaststelling dat in het document van 48 bladzijden de notie “ouderen” slechts 1 keer vermeld wordt ( [1] ) en dat slechts op 3 bladzijden een actie, die naar “senioren” verwijst, terug te vinden zijn.

4. De seniorenraad waardeert wel dat in het kader van het mobiliteitsbeleid rekening wordt gehouden met de op 13 juni 2013 uitgebrachte adviezen.

5. De seniorenraad betreurt dat uit de strategische nota niet blijkt dat een globale visie werd ontwikkeld m.b.t. het aanpakken van en het anticiperen op eventuele discriminatievormen en meer in het bijzonder op het vlak van leeftijdsdiscriminatie.

De seniorenraad is immers van oordeel dat in een zichzelf respecterende en toekomstgerichte samenleving een gelijke kansenbeleid van primordiaal belang is. Dit houdt in dat gefocust moet worden op het ontwikkelen, (re)organiseren, verbeteren en evalueren van beleidsprocessen op zo'n manier dat het perspectief van gelijkheid wordt geïntegreerd in alle beleidsdomeinen en op alle beleidsniveaus.

Een beleid dat rekening houdt met de discriminatiedimensie is een beleid waarbij, tijdens het opstellen ervan, een vergelijkende analyse werd gemaakt van de situatie van ongelijkheid, eventuele ongelijkheden in kaart werden gebracht en waarbij getracht wordt om deze te beperken of weg te werken.

6. Aangezien de seniorenraad omwille van de al te beperkte termijn om een grondig uitgewerkt advies af te leveren maar anderzijds toch zijn adviserende rol niet wil ondermijnd zien, willen we verwijzen naar de oplijsting die we in het advies 2013/6 maakten van een reeks punten, die een plaats verdienen in de beleidsplannen van stad en/of OCMW.

Spijtige vaststelling : van deze punten is veelal geen spoor terug te vinden in het definitief ontwerp.

Deze lijst wordt daarom hierbij herbevestigd en als bijlage bij huidig advies in extenso hernomen en zelfs aangevuld.

7. Zoals reeds aangegeven in het advies 2013/6 neemt de seniorenraad zich voor om een aantal van deze punten in de loop van de volgende maanden verder uit te werken en aldus een positieve bijdrage te leveren voor een leeftijdsvriendelijke stad.

 

Bijlage bij het advies 2013/8

 

DE AANDACHTSPUNTEN VANUIT DE SENIORENRAAD

 

VERGRIJZING EN ZORG

1. daar waar mogelijk automatische toekenning van rechten;

2. een aangepast reglement voor de mantelzorgpremie met bijzondere aandacht voor de palliatieve thuiszorg;

3. het verzekeren van de telefonische bereikbaarheid van het sociaal huis met 0800 nummer;

4. meer concrete invulling van de opdracht van de seniorenconsulente;

5. meer ondersteuning voor het vrijwilligerswerk;

 

MOBILITEIT

6. informatie en inspraak bij de implementatie van het mobiliteitsplan;

7. bijscholing inzake verkeersreglement;

8. toegankelijkheid voetpaden met kortstondige herstellingsduur;

9. meer rustbanken en openbare toiletten;

10. parkeerplaatsen buiten het centrum met vaste en regelmatige verbindingen naar het centrum;

11. bereikbaarheid Meerspoort/De Vesting;

12. stimuleren van de uitbreiding van de minder mobielencentrale;

13. parkeerplaatsen mindervaliden;

14. controle op parkeerkaarten mindervaliden;

15. uitbouw en onderhoud fietsinfrastructuur;

16. onderzoek van de mogelijkheid om sommige straten het statuut van fietsstraat te geven;

17. fietsstallingen bij alle openbare gebouwen;

18. meer en geregeld overleg met politie;

 

WONEN

19. verhelpen aan het tekort sociale woningen;

20. zorgen voor voldoende en betaalbare bedden in de woonzorgcentra en assistentiewoningen;

21. onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe vormen van collectief wonen;

22. aanmoedigen van levensloopbestendig wonen;

23. meldpunt onhygiënische toestanden;

24. opsporen van onaangepaste woningen;

25. promotie van ergo aan huis;

26. systematische sanctionering langdurige leegstand;

 

MILIEU

 

27. stimuleren van milieueducatie via de ouderenorganisaties;

28. strenger optreden tegen milieuvervuiling met bijzondere aandacht voor de  "drinkbuswegwerpers" en de directe omgeving glascontainers;

29. herinrichting van het containerpark en aansturen van “klantvriendelijke”  begeleiding;

30. aparte ophaling incontinentiemateriaal

 

VEILIGHEID

 

31. systematische informatie rond inbraak- en brandpreventie

32. sterke promotie van de valpreventie voor ouderen; inspelen op het BOEBS-  project;

33. beveiligingsplan voor kerkhoven en Liedtspark;

 

EENZAAMHEID

 

34. implementeren en propageren van betere vervoersmogelijkheden;

35. valoriseren van de rol van de wijkagent;

36. promotie en financiële ondersteuning van buurtwerking;

37. inschakelen van vrijwilligers als ouderencoach voor preventieve huisbezoeken;

 

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

 

38. promoten van Oudenaarde als leeftijdsvriendelijke stad;

39. maandelijkse gezamenlijke uitgave van Infomagazine en OCMW-weetjes;

40. digitale nieuwsborden in alle deelgemeenten;

41. burgers nog beter informeren m.b.t. hun rechten; promoten van  rechtenverkenner;

42. duidelijke en systematische informatie van de ouderen m.b.t. de  beschikbaarheid van de nutsvoorzieningen;

43. laagdrempelig taalgebruik bij informatie en kennisgeving;

44. WI-FI bereik in alle openbare gebouwen;

45. transparantie van bestuurlijke werking bevorderen door snelle actualisering van de websiteverslaggeving;

46. versterken van de digitale inclusie van de ouderen en hen sensibiliseren  m.b.t. het toenemend belang ervan;

 

VERENIGINGSLEVEN / CULTUUR

 

47. hogere betoelaging ouderenorganisaties;

48. verzekeren van een adequate ondersteuning door de stedelijke diensten aan de seniorenraad en de aangesloten organisaties;

49. ter beschikking stellen van een aangepaste infrastructuur voor de activiteiten van de ouderenorganisaties;

50. adviezen en verslagen van de adviesraden op de website plaatsen;

51. bekendmaking activiteiten organisaties;

52. promotie en herbekijken toekenning van de OK-pas

 

                                     

ALGEMEEN

 

53. bij het toekennen van overheidsopdrachten moeten de stad en het OCMW via het inlassen van sociale clausules hun maatschappelijke     verantwoordelijkheid opnemen (zie leidraad voor sociale clausules uitgaande   van de POD Maatschappelijke Integratie);

54. versterkte directe participatie van de ouderen in het beleid (zorg- en welzijnsinstellingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, …).

 

[1] En dan nog ten onrechte : in de actie 13.2.1 ( in de bibliotheek de collectie voor “ouderen en mensen met een leesbeperking” vergroten) is de verwijzing naar ouderen immers overbodig en onjuist ; het is niet omdat men oud is dat men behoefte heeft aan boeken met een groot lettertype !