Toegankelijkheid van de stemlokalen verkiezingen mei 2014

SITUERING VAN HET ADVIES

Op  8 juni 2012 richtte de seniorenraad zich tot de gemeenteraad met het verzoek om ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen een stemlokaal in te richten in de twee lokale woonzorgcentra.

Het antwoord van 5 juli 2012 liet uitschijnen dat de vraag principieel een positieve respons kreeg maar dat het om technische redenen niet mogelijk was om binnen een periode van een paar maanden tot realisatie over te gaan.

Op  zondag 25 mei 2014 worden opnieuw verkiezingen georganiseerd en ditmaal voor drie niveaus : Vlaams, Federaal en Europees.

 

HET ADVIES

Het stemrecht is een fundamenteel democratisch recht.

Iedereen moet de kans krijgen om zijn/haar stem uit te brengen.

Vanuit de vaststelling dat ouderen en zorgbehoevenden echter heel weinig persoonlijk (kunnen) deelnemen aan de kiesverrichtingen dringt de Seniorenraad Oudenaarde erop aan dat de gemeenteraad zou beslissen om een stemlokaal in te richten in de twee lokale woonzorgcentra.

 

Dat zal niet alleen de democratische participatie van de bewoners van deze centra verhogen maar kan ook bijdragen tot het creëren van een sociale dynamiek met de omwonenden die worden uitgenodigd om er hun stem uit te brengen.