Het meerjarenbeleidsplan van de stad en het OCMW

SITUERING VAN HET ADVIES

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 voorziet in artikel 146 het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. Dit meerjarenplan werd een verplichting vanaf deze legislatuur. Artikel 146 van het OCMW decreet van 19 december 2008 voorziet hetzelfde voor de OCMW’s

Voor het eerst zullen het stadsbestuur en het OCMW van Oudenaarde dus verplicht zijn om tegen eind 2013 een beleidsnota voor te leggen in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

Artikel 199 van het Gemeentedecreet en artikel 205 van het OCMW-decreet voorzien de consultatie van de bevolking m.b.t. tot de beleidsplanning. Daar waar lokale adviesorganen bestaan is het vanzelfsprekend dat deze daarbij moeten betrokken worden.

In het advies 2013/5 van 13 juni 2013 heeft de seniorenraad duidelijk de wens uitgesproken om te gepasten tijde vanwege het stadsbestuur en vanwege het OCMW de vraag te krijgen een advies uit te brengen over de inhoud van het meerjarenbeleidsplan 2014-2019.

 

HET ADVIES

De seniorenraad is ontgoocheld omdat er tot op heden noch vanwege de Stad noch vanwege het OCMW een formele vraag gekomen is om een advies uit te brengen daar waar blijkbaar de inspraakdeadline zich situeert rond eind september.

Een volwaardige inspraakprocedure – zeker aangaande een zo belangrijk document als het meerjarenbeleidsplan – vraagt een aanvaardbare termijn om een uitgebalanceerd advies uit te werken. Die redelijke termijn werd de stedelijke adviesraden niet gegund. Een gemiste kans om Oudenaarde te promoten als toonaangevend inzake “ inspraak van de burger” !

De seniorenraad heeft wat het OCMW betreft intussen wel kennis gekregen van het ontwerpbeleidsplan tijdens een info-bijeenkomst die doorging op vrijdag 13 september. Dit initiatief wordt alvast gewaardeerd en de seniorenraad heeft bovendien bij een eerste analyse van het ontwerp kunnen vaststellen dat de voorgenomen acties voor een groot stuk tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de seniorenraad.

Zonder in detail te treden wenst de seniorenraad toch als algemene kritische noot naar het OCMW toe toch op te merken dat sommige acties meer concreet zouden kunnen geformuleerd worden en daarbij aansluitend zijn we van oordeel dat het OCMW-beleidsplan nog aan kracht zou winnen wanneer er, daar waar mogelijk, ook indicatoren voor de resultaatsmeting zouden opgenomen worden.

Wat het stedelijk BBC betreft is de seniorenraad teleurgesteld zowel over het ontbreken van een uitgewerkte inspraakprocedure als over de documenten die tot op heden konden ingekeken worden. In tegenstelling tot het OCMW-BBC zijn de beleidsdoelstellingen, de actieplannen en de concrete acties niet of onvoldoende uitgewerkt. Het geheel komt vrij onsamenhangend over en komt zeker niet tegemoet aan hetgeen de inwoners verwachten van een stad die zichzelf bestempelt als “ een veelzijdige en ondernemende stad die de mensen voortdurend begeestert “.

Aangezien de seniorenraad omwille van de al te beperkte termijn om een grondig uitgewerkt advies af te leveren ,niet de kans krijgt om gedetailleerd op de diverse actiepunten, die de ouderen aanbelangen, in te gaan maar anderzijds toch zijn adviserende rol niet wil ondermijnd zien, werd besloten om dit advies te vervolledigen met de oplijsting van een reeks punten, die een plaats verdienen in de beleidsplannen van stad en/of OCMW.

 

VERGRIJZING EN ZORG

1. daar waar mogelijk automatische toekenning van rechten;

2. een aangepast reglement voor de mantelzorgpremie met bijzondere aandacht voor de palliatieve thuiszorg;

3. het verzekeren van de telefonische bereikbaarheid van het sociaal huis met 0800 nummer;

4. meer concrete invulling van de opdracht van de seniorenconsulente;

5. meer ondersteuning voor het vrijwilligerswerk;

 

MOBILITEIT

6. informatie en inspraak bij de implementatie van het mobiliteitsplan;

7. bijscholing inzake verkeersreglement;

8. toegankelijkheid voetpaden met kortstondige herstellingsduur;

9. meer rustbanken en openbare toiletten;

10. parkeerplaatsen buiten het centrum met vaste en regelmatige verbindingen naar het centrum;

11. bereikbaarheid Meerspoort;

12. parkeerplaatsen mindervaliden;

13. controle op parkeerkaarten mindervaliden;

14. uitbouw en onderhoud fietsinfrastructuur;

15. onderzoek van de mogelijkheid om sommige straten het statuut van fietsstraat te geven;

16. fietsstallingen bij alle openbare gebouwen;

17. meer en geregeld overleg met politie;

 

WONEN

18. verhelpen aan het tekort sociale woningen;

19. zorgen voor voldoende en betaalbare rusthuisbedden en assistentiewoningen;

20. onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe vormen van collectief wonen;

21. aanmoedigen van levensloopbestendig wonen;

22. meldpunt onhygiënische toestanden;

23. opsporen van onaangepaste woningen;

24. promotie van ergo aan huis;

25. systematische sanctionering langdurige leegstand;

 

MILIEU

 

26. stimuleren van milieueducatie via de ouderenorganisaties;

27. strenger optreden tegen milieuvervuiling met bijzondere aandacht voor de "drinkbuswegwerpers" en de directe       omgeving van glascontainers.

28. herinrichting van het containerpark en aansturen van “klantvriendelijke" begeleiding;

29. aparte ophaling incontinentiemateriaal

 

VEILIGHEID

 

30. systematische informatie rond inbraak- en brandpreventie

31. sterke promotie van de valpreventie voor ouderen; inspelen op het BOEBS-  project;

32. beveiligingsplan voor kerkhoven en Liedtspark;

 

EENZAAMHEID

 

33. implementeren en propageren van betere vervoersmogelijkheden;

34. valoriseren van de rol van de wijkagent;

35. promotie en financiële ondersteuning van buurtwerking;

36. inschakelen van vrijwilligers als ouderencoach voor preventieve huisbezoeken;

 

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

 

37. promoten van Oudenaarde als leeftijdsvriendelijke stad;

38. maandelijkse gezamenlijke uitgave van Infomagazine en OCMW-weetjes;

39. digitale nieuwsborden in alle deelgemeenten;

40. burgers nog beter informeren m.b.t. hun rechten; promoten van Rechtenverkenner;

41. laagdrempelig taalgebruik bij informatie en kennisgeving;

42. WI-FI bereik in alle openbare gebouwen;

43. transparantie van bestuurlijke werking bevorderen door snelle actualisering van de websiteverslaggeving;

 

VERENIGINGSLEVEN / CULTUUR

 

44. hogere betoelaging ouderenorganisaties;

45. adviezen en verslagen van de adviesraden op de website plaatsen;

46. bekendmaking activiteiten organisaties;

47. promotie en herbekijken toekenning van de OK-pas

                                     

ALGEMEEN

 

48. bij het toekennen van overheidsopdrachten moeten de stad en het OCMW via  het inlassen van sociale clausules hun maatschappelijke     verantwoordelijkheid opnemen (zie leidraad voor sociale clausules uitgaande  van de POD Maatschappelijke Integratie);

49. versterkte directe participatie van de ouderen in het beleid (zorg- en welzijnsinstellingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, …).

 

De seniorenraad neemt zich voor om een aantal van deze punten verder uit te werken en aldus een positieve bijdrage te leveren voor een leeftijdsvriendelijke stad.