Inspraak voor de seniorenraad

SITUERING VAN HET ADVIES

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 voorziet in artikel 146 het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. Dit meerjarenplan werd een verplichting vanaf deze legislatuur. Artikel 146 van het OCMW decreet van 19 december 2008 voorziet hetzelfde voor de OCMW’s

Voor het eerst zullen het stadsbestuur en het OCMW van Oudenaarde dus verplicht zijn om tegen eind 2013 een beleidsnota voor te leggen in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

Zoals aangekondigd op de stedelijke website zal voor het opstellen van dit meerjarenplan uitgegaan worden van de missie en visie die vervat ligt in het bestuursakkoord.

Dit document is terug te vinden op de website Oudenaarde, een veelzijdige en ondernemende stad, die mensen voortdurend begeestert (pdf).

Artikel 199 van het Gemeentedecreet en artikel 205 van het OCMW-decreet voorzien de consultatie van de bevolking m.b.t. tot de beleidsplanning. Daar waar lokale adviesorganen bestaan is het vanzelfsprekend dat deze daarbij moeten betrokken worden.

 

HET ADVIES

De seniorenraad rekent er op te gepasten tijde vanwege het stadsbestuur en vanwege het OCMW de vraag te krijgen een advies uit te brengen over de inhoud van het meerjarenbeleidsplan 2014-2019 :

(strategische doelstellingen, operationele doelstellingen en geplande acties )