Een mobiliteitsdag

SITUERING VAN HET ADVIES

Vanuit de seniorenraad werd een werkgroep Mobiliteit opgestart om in een ruime context problemen te onderzoeken die de mobiliteit van ouderen kunnen belemmeren en mogelijke oplossingen aan te reiken.

De werkgroep heeft aan het dagelijks bestuur en aan de algemene vergadering 4 ontwerpadviezen gesuggereerd en op 13 juni 2013 werden deze goedgekeurd om voor te leggen aan het stadsbestuur.

Het derde advies slaat op de noodzaak om het bestaan en de praktische uitwerking van diverse verplaatsingsmogelijkheden voor ouderen te verduidelijken en aldus drempels voor het gebruik ervan weg te nemen.

HET ADVIES

Ouderen – en  zeker de meest kwetsbaren onder hen – hebben nood aan specifieke oplossingen om hun verplaatsingen naar wens te laten verlopen. Het gaat dan niet alleen om verplaatsingen naar stedelijke diensten en voorzieningen maar ook om verplaatsingen naar post, banken, winkels en plaatsen voor ontspanningsmogelijkheden en gemeenschapsruimten. De problematiek wordt nog geaccentueerd voor de ouderen in de buitengemeenten, waar het klassiek openbaar vervoer geen oplossing biedt.

Er bestaan uiteraard bijkomende faciliteiten maar spijtig genoeg is ofwel het bestaan ervan totaal ongekend ofwel is de gebruiksdrempel dermate hoog dat er onvoldoende een beroep wordt op gedaan.

De seniorenraad vindt dat er behoefte is enerzijds aan meer informatie maar anderzijds ook aan een daadwerkelijk “training on the field”. De seniorenraad wil zich samen met de ouderenorganisaties inzetten om in het najaar een mobiliteitsdag te organiseren (in de week van de mobiliteit ?) waar beide aspecten zouden kunnen aan bod komen. De concrete uitwerking van dergelijk initiatief vergt op  logistiek en financieel vlak de medewerking van de stedelijke overheid.

De seniorenraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om in het najaar, in samenwerking met de seniorenraad, een mobiliteitsdag te organiseren en daarvoor de nodige budgetten vrij te maken.