Een win-win situatie voor de stedelijke mobiliteit

SITUERING VAN HET ADVIES

Vanuit de seniorenraad werd in 2012 een werkgroep Mobiliteit opgestart om in een ruim kader de problematiek van meer toegankelijke verplaatsingsmogelijk­heden te onderzoeken en mogelijke oplossingen aan te reiken.

De werkgroep heeft aan het dagelijks bestuur en aan de algemene vergadering 3 ontwerpadviezen gesuggereerd en op 13 juni 2013 werden deze goedgekeurd om voor te leggen aan het stadsbestuur.

Het eerste advies slaat op de mogelijkheden voor De Lijn om De Meerspoort en De Vesting nog meer bereikbaar te maken. Het tweede advies suggereert een win-win situatie waar niet alleen de ouderen, maar de ganse bevolking baat bij kan hebben.

HET ADVIES

De seniorenraad stelt vast dat naarmate de leeftijd toeneemt en hun mobiliteit afneemt, ouderen het steeds moeilijker hebben om afstanden, die door de jongere generaties als “kort” bestempeld en aangevoeld worden, te voet af te leggen.

Zij zijn dan gedwongen om meer dan nodig een gemotoriseerd vervoer (hetzij individueel hetzij collectief) te gebruiken waarbij dan nog bij komt dat de ouderen uit de buitengemeenten geen gemakkelijke toegang hebben tot een collectieve vervoerregeling. En als we dan weten dat meer autoverkeer en autoparkeren in de centrumstraten zeker niet beantwoordt aan de doelstelling van de stedelijke overheid om de auto zoveel mogelijk te verwijzen naar parkings aan de buitenzijde van het centrum, is het duidelijk dat er moet gezocht worden naar andere oplossingen om de ouderen optimaal te laten deelnemen aan het gemeenschapsleven en -beleven.

De seniorenraad vraagt zich af de stedelijke overheid niet zou kunnen overwegen om bij wijze van aanbesteding aan een taxibedrijf het kader voor te stellen om met een tweesporenbeleid de mobiliteit van ouderen – en meteen ook van alle inwoners en bezoekers – te faciliteren.

Het tweesporenbeleid zou het volgende kunnen omvatten :

A/ de mogelijkheid om met een abonnementsysteem (al dan niet aangevuld door een gebruiksrecht per rit) maximaal gebruik te kunnen maken van taxivervoer;

B/ vanuit de parkings voor langparkeren de verplaatsingen in het centrum en de aansluitingen met het klassieke openbaar vervoer op een snelle en continue manier laten verlopen door het instellen van een gratis shuttlebus, die minstens 6 uren per dag met een korte maximale wachttijd (15 à 20 minuten) langs een vast parcours met een beperkt aantal op- en afstapmogelijkheden een permanente doorstroming zou verzekeren.

De seniorenraad heeft met dit advies in de eerste plaats aan de ouderen gedacht maar wijst er op dat de realisatie ervan een meervoudige win-win situatie zou genereren : het ontlasten van het autoverkeer en van het kortparkeren in de centrumstraten, betere mobiliteitsmogelijkheden voor de ganse bevolking en zelfs een meerwaarde voor de toeristische ontplooiing (van de langparkeer­ruimten met de shuttle naar het centrum) 

De seniorenraad vraagt  aan het College van Burgemeester en Schepenen om de haalbaarheid van een bijkomende dienstverlening door taxivervoer en shuttlebus te onderzoeken.